Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-04-26T14:11:57+00:00
 1. Toepasselijkheid en definities
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die SwimBee doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
  2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: deelnemer de natuurlijke persoon die zwemlessen volgt bij SwimBee; wederpartij de contractspartij van SwimBee; website de online website www.swimbee.nl en www.swimbee.com
 2. Activiteiten
  1. Het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen met als doel het behalen van verschillende zwemdiploma’s.
  2. Het organiseren van vakanties met zwemlessen.
  3. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.
 3. Inschrijven
  1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en/of na betaling van het inschrijfgeld.
  2. Inschrijving geldt steeds tot wederopzegging.
  3. Diploma’s zijn slechts ter motivering van de zwemmer en geen moment van automatisch beëindiging van de overeenkomst.
  4. De overeenkomst geldt voor een minimale duur van 6 maanden en is daarna met inachtneming van hetgeen beschreven in artikel 11 mogelijk te beëindigen.
 4. Lesrooster
  1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens een rooster.
  2. De dagen en tijden waarop lessen worden gegeven kunnen tussentijds worden aangepast.
  3. De lessen gaan ook tijdens de vakanties door volgens het rooster op de website van SwimBee.
  4. Tijdens landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven
 5. Ziekte of afwezigheid
  1. Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
  2. Per kalenderjaar is het inhalen van 2 lessen binnen de contract periode mogelijk. De lessen die niet worden gevolgd moeten in dit geval uiterlijk 48 uur van te voren via de ouder portal worden afgemeld.
  3. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid (minimaal 4 lessen) door ziekte of anderszins, dient u de leerling per e-mail af te melden. Na afmelding wordt de leerling uit de zwemles groep gehaald en gaat de betaling door. Verrekening vind achteraf plaats.
 6. Afzwem locatie
  1. Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad, dit kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.
 7. Aanwezigheid ouder / verzorger
  1. De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
  2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 8. Afzwemmen en proefzwemmen
  1. SwimBee geeft verschillende zwemdiploma’s uit. Een actuele lijst staat op de website van SwimBee.
  2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
  3. Enkele dagen voorafgaand aan het proefzwemmen en diplomazwemmen krijgt u hier een uitnodiging van.
  4. Deelname aan het proefzwemmen geeft geen garantie voor deelname aan het diplomazwemmen.
 9. Betaling
  1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het automatisch afschrijven van de lesgelden en bijbehorende kosten.
  2. Het lesgeld wordt eens per maand voorafgaand geïncasseerd.
  3. De kosten voor het diplomazwemmen zijn € 40,-.
  4. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
  5. Bij een stornering of betaling anders dan middels automatische incasso brengt SwimBee € 6,00 administratiekosten in rekening.
  6. Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 10. Prijswijziging
  1. SwimBee is jaarlijks gerechtigd haar tarieven te verhogen.
 1. Opzegging
  1. Opzegging is mogelijk na het verstrijken van de minimale abonnementsduur van 6 maanden.
  2. In afwijking van het voorgaande is opzegging tevens mogelijk met ingang van de prijswijziging zoals genoemd in artikel 10, voor zover deze meer bedraagt dan een verhoging op grond van het Consumenten Prijs Index cijfer.
  3. Met inachtneming van het voorgaande kan de overeenkomst worden opgezegd tegen het einde van een betaalperiode en met inachtneming van een betaalperiode.
  4. Opzegging dient via het daartoe bestemde formulier op de website van SwimBee te gebeuren.
 2. Veiligheid
  1. SwimBee spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereid en te geven.
  2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. SwimBee is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
  3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website ww.SwimBee.nl en aangebracht op een centrale plaats in de leslocaties.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Swimbee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van haar werknemers of (brand) schade aan het gebouw waarin de lessen worden gegeven.
  2. SwimBee is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan SwimBee toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van SwimBee jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  3. Als het voor SwimBee ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van schade beperkt tot het bedrag dat door de SwimBee voor de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
  4. De wederpartij vrijwaart SwimBee tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken het bepaalde in artikel 14 sub a, b en c te buiten gaan.
  5. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van SwimBee en/of haar werknemers.
  6. SwimBee is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. SwimBee zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
  7. SwimBee is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SwimBee.
 4. Restitutie gelden
  1. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
  2. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaatst.
  3. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.
 5. Privacybescherming
  1. Persoonsgegevens worden door SwimBee alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
 6. Geschillen
  1. Alle geschillen tussen SwimBee en u worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen SwimBee en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.
 7. Slotbepalingen
  1. Door de betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard